Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów na rok szkolny 2022/2023  

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2022/2023 wyłącznie drogą elektroniczną.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 15 kwietnia 2022 r. a kończy 25 czerwca 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2022 r. do 20 września 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:
Benzenbergweg 2
22307 Hamburg
( 2 piętro, sala 29 )
tel. 00 48 739 207 205

W terminie od 15 kwietnia 2022 r. do 25 czerwca 2022 r.
Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej.

Prosimy o przesyłanie skanów kwestionariusza i pozostałych formularzy na adres:

szplhh@hotmail.com

w tytule podając „zapis do szkoły”.

Do Szkoły przyjmowane są:

1) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
2) dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły:

1) kwestionariusz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna, oświadczenia oraz powiadomienie (formularze w załączeniu)
2) dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu na początku roku szkolnego,
3) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły niemieckiej (dostarczone na początku roku szkolnego) lub oświadczenie rodziców,
4) ostatnie świadectwo szkolne ( dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-IV LO).

Oryginały dokumentów należy przedstawić na początku roku szkolnego.

Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły.

Do pobrania: