Szkoła Polska przy Konsulacie Genaralnym RP w Hamburgu

REKRUTACJA UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

ropoczął się w naszej szkole nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

 • Rekrutacja uczniów do SPK rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. i skończyła 20 czerwca 2019 r.

 • Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.

 • Godziny otwarcia sekretariatu szkolnego: czwartek 15:30 do 17:00.

Miejsce składania dokumentów od 20 sierpnia 2019r.:

Benzenbergweg 2
22307 Hamburg (2 piętro).

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do SPK. 
Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły to:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia (wypełnia się na miejscu w sekretariacie)

 2. polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)

 3. dokument tożsamości rodzica (do wglądu)

 4. numer PESEL dziecka

 5. ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-III LO).

 

PROGRAM

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:


 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum
 • liceum ogólnokształcącego.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.

Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

 

NASZE PROPOZYCJE

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

 • edukacja wczesnoszkolna w kl. I-III sp.

 • język polski

 • wiedzę o Polsce, która zawiera wiadomości z zakresu: historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu:

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej, w której oferujemy szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych.

Uczniom naszym wydajemy legitymację szkolną mającą ważność na terenie Polski.

 

CO ROBIMY OPRÓCZ NAUKI

Nasi uczniowie uczestniczą aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i patriotycznych, m.in biorą udział:

 •  warsztatach temetycznych organizowanych przez Konulat Generalny dla dzieci polonijnych, nie obiętych nauczniem w SPK w Hamburgu

 • w projekcjach filmów polskich i w spotkaniach z ich twórcami

 • w uroczystościach  rocznicowych organzowanych przez Konsulat Generalny i Polską Misję Katolicką  w Hamburgu

 • w spotkaniach autorskich z pisarzami książek dla dzieci i młodzież

 • w edukacyjno-poznawczych wycieczkach szkolnych.

W szkole jest wydawana, dwa razy w roku, gazetka szkolna „Kujon”, całkowicie redagowana przez dzieci i młodzież.

Do naszego kalendarza wpisane są na stałe takie uroczystości jak:

 • pasowanie na ucznia

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Wigilia

 • Dzień Rodziny

 • Dzień Dziecka

 • uroczystości zakończenia klas progowych tj VI sp, III gimn. i III lo.

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY POLSKIEJ W HAMBURGU

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest realizowanie obowiązku szkolnego w Niemczech. Każdy nowy uczeń przy zapisie do szkoły powinien przedstawić zaświadczenie ze szkoły miejscowej.


 2. Przyjęcie do konkretnej klasy następuje na podstawie świadectwa ze szkoły w Polsce lub rozmowy klasyfikacyjnej.


 3. Zapisy odbywają się od 4-go maja do końca czerwca osobiście lub przez e-mail. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.


 4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do Szkoły Polskiej w innym niż podany wyżej terminie, w miarę posiadanych miejsc wolnych.


 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są przedstawić:
- nr PESEL dziecka lub nr paszportu niemieckiego
- dokument  tożsamości rodziców (do wglądu)   
- metryka urodzenia dziecka
- adres zameldowania
- zaświadczenie ze szkoły niemieckiej
- ostatnie świadectwo lub kopię arkusza ocen z Polski


 6. Dzieci, które ukończyły 6 lat i rozpoczęły naukę w szkole niemieckiej, mogą podjąć naukę w klasie I.

Menü schließen