O SZKOLE

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:

 • szkoły podstawowej
 • liceum ogólnokształcącego.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.

Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

NASZE PROPOZYCJE

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

 • edukacja wczesnoszkolna w kl. I-III SP
 • język polski
 • wiedza o Polsce, która zawiera wiadomości z zakresu historii, geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej, w której oferujemy szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Uczniom naszym wydajemy legitymację szkolną mającą ważność na terenie Polski.

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i patriotycznych, m.in.:

 • w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Konsulat Generalny i Polską Misję Katolicką,
 • w edukacyjno-poznawczych wycieczkach szkolnych,
 • w projekcjach filmów polskich.

W szkole jest wydawana gazetka szkolna „Kujon”.

Do naszego kalendarza wpisane są na stałe takie uroczystości i wydarzenia:

 • pasowanie na ucznia -wieczory literackie
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Dzień Rodziny – festyn szkolny
 • uroczystość zakończenia klas progowych, tj. VIII SP i III LO
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego.