Szkoła Polska przy Konsulacie Genaralnym RP w Hamburgu

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

15 kwietnia rozpoczyna się w naszej szkole nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r. a kończy 20 czerwca 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r. Godziny otwarcia sekretariatu szkolnego: czwartek 15:00 do 18:00.

Miejsce składania dokumentów:

Benzenbergweg 2
22307 Hamburg
(2 piętro, sala 29)
tel. 00 48 739 207 205.

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej.

Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły to:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia (wypełnia się na miejscu w sekretariacie),

 2. polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców),

 3. dokument tożsamości rodzica (do wglądu),

 4. numer PESEL dziecka.

 5. ostatnie świadectwo szkolne (dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-III LO).

PROGRAM

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:


 • szkoły podstawowej

 • gimnazjum

 • liceum ogólnokształcącego.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.

Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

 

NASZE PROPOZYCJE

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

 • edukacja wczesnoszkolna w kl. I-III sp.

 • język polski

 • wiedzę o Polsce, która zawiera wiadomości z zakresu: historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu:

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z biblioteki szkolnej, w której oferujemy szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych.

Uczniom naszym wydajemy legitymację szkolną mającą ważność na terenie Polski.

 

CO ROBIMY OPRÓCZ NAUKI

Nasi uczniowie uczestniczą aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i patriotycznych, m.in biorą udział:

 •  warsztatach temetycznych organizowanych przez Konulat Generalny dla dzieci polonijnych, nie obiętych nauczniem w SPK w Hamburgu

 • w projekcjach filmów polskich i w spotkaniach z ich twórcami

 • w uroczystościach  rocznicowych organzowanych przez Konsulat Generalny i Polską Misję Katolicką  w Hamburgu

 • w spotkaniach autorskich z pisarzami książek dla dzieci i młodzież

 • w edukacyjno-poznawczych wycieczkach szkolnych.

W szkole jest wydawana, dwa razy w roku, gazetka szkolna „Kujon”, całkowicie redagowana przez dzieci i młodzież.

Do naszego kalendarza wpisane są na stałe takie uroczystości jak:

 • pasowanie na ucznia

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Wigilia

 • Dzień Rodziny

 • Dzień Dziecka

 • uroczystości zakończenia klas progowych tj VI sp, III gimn. i III lo.

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY POLSKIEJ W HAMBURGU

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest realizowanie obowiązku szkolnego w Niemczech. Każdy nowy uczeń przy zapisie do szkoły powinien przedstawić zaświadczenie ze szkoły miejscowej.


 2. Przyjęcie do konkretnej klasy następuje na podstawie świadectwa ze szkoły w Polsce lub rozmowy klasyfikacyjnej.


 3. Zapisy odbywają się od 4-go maja do końca czerwca osobiście lub przez e-mail. W uzasadnionych przypadkach zapisu można dokonać jeszcze w trakcie pierwszych dwóch tygodni nauki w miarę wolnych miejsc.


 4. W przypadku przyjazdu dziecka z Polski w trakcie roku szkolnego możliwe jest zapisanie do Szkoły Polskiej w innym niż podany wyżej terminie, w miarę posiadanych miejsc wolnych.


 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisie zobowiązani są przedstawić:
- nr PESEL dziecka lub nr paszportu niemieckiego
- dokument  tożsamości rodziców (do wglądu)   
- metryka urodzenia dziecka
- adres zameldowania
- zaświadczenie ze szkoły niemieckiej
- ostatnie świadectwo lub kopię arkusza ocen z Polski


 6. Dzieci, które ukończyły 6 lat i rozpoczęły naukę w szkole niemieckiej, mogą podjąć naukę w klasie I.

Hamburg, 16 marca 2020r.

List kierownika Szkoły do Rodziców i Uczniów Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Hamburgu, informuję, że od 16 marca 2020r. do 29 marca 2020r. zamknięta będzie szkoła oraz biblioteka szkolna.

W czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych zapewniamy stały kontakt z nauczycielami w celu kontynuowania procesu dydaktycznego i realizowania programu nauczania. Nasi uczniowie nie przerywają nauki, ale zmieniają formę pracy.

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o wsparcie dziecka i naszej pracy- zwłaszcza Rodziców tych najmłodszych uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej. Odnośnie realizacji programu nauczania. Zaplanowaliśmy dla Państwa dzieci zadania do każdego z nauczanych w naszej Szkole przedmiotów, które będziemy co tydzień przesyłać uczniom do wykonania. Zadania będą wysyłane do Rodziców i Uczniów na ich prywatne skrzynki mailowe. Co tydzień, od wychowawcy klasy otrzymacie Państwo zadania lekcyjne do realizacji z każdego przedmiotu. Zadania będą wysyłane w poniedziałki dla klas mających zajęcia lekcyjne w poniedziałki, we wtorek dla klas wtorkowych, w środy dla klas środowych oraz w czwartki dla klas czwartkowych. Wszystkie polecenia zadań są sformułowane jasno i dziecko nie będzie miało problemu, gdzie w podręczniku czy ćwiczeniach dany tekst, czy zadanie odszukać. Istotnym jest, by wykonać wszystkie zadania. Rodzice i Uczniowie odsyłają wykonane zdania nauczycielowi, chyba, że będzie inne polecenie od nauczyciela. Wszyscy nauczyciele po powrocie dzieci do szkoły będą oceniać wypełnione ćwiczenia, zadania wpisane do zeszytów itp. Zadania koncentrują się głównie na pracy z podręcznikiem i ćwiczeniami.

Rodziców prosimy o systematyczne sprawdzanie zaangażowania dziecka w naukę.

Zdajemy sobie sprawę, że nauczanie w takim zakresie, pozbawione kontaktu bezpośredniego i wzajemnych relacji uczeń-nauczyciel oraz uczeń-uczeń nie jest optymalne, niemniej jednak w obecnej sytuacji nieuniknione.

Dziękujemy z góry Rodzicom za pomoc przy realizacji tego nadzwyczajnego przedsięwzięcia.

Z najlepszymi pozdrowieniami Elżbieta Bach-Kurpiewski Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu