Förderverein der Polnischen Schule in Hamburg

Szanowni rodzice!

Przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu, założone zostało stowarzyszenie mające na celu gromadzenie środków finansowych na potrzeby uczniów naszej szkoły. Oficjalna nazwa stowarzyszenia to:

,,Förderverein der Polnischen Schule am Generalkonsulat in Hamburg e.V.“

S t a t u t

Stowarzyszenia wspierającego Polską Szkołę przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu

§ 1 Nazwa, siedziba, rok gospodarczy (rozliczeniowy)

 1. Stowarzyszenie posiada nazwę:
  „Stowarzyszenie wspierające Polską Szkołę przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu”. Stowarzyszenie ma być wpisane do rejestru stowarzyszeń; po wpisaniu nazwa będzie brzmieć
  „Stowarzyszenie wspierające Polską Szkołę przy Konsulacie Generalnym e.V.”.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Hamburg.

 3. Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 2 Cel, użyteczność publiczna

 1. Celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków na wspieranie wychowania i wykształcenia narodowego jak również wspieranie osób potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele wyższej użyteczności publicznej i cele dobroczynne w sensie rozdziału przepisów podatkowych „Cele ulg podatkowych”. Cel statutowy będzie urzeczywistniany w szczególności poprzez przekazywanie środków Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wychowawczych, kulturalnych, lekcyjnyc i wspierających rozwój zadań szkoły poprzez wspólny wysiłek rodziców i członków rodzin, nauczycieli, uczniów, byłych nauczycieli i uczniów jak również przyjaciół szkoły.

  Stowarzyszenie pragnie brać pod uwagę życzenia, które będą skierowane na wspieranie Wychowania wspólnotowego, jak na przykład: wycieczki klasowe, wędrówki uczniowskie, dni projektowe i pojedyncze wewnątrzszkolne przedstawienia (imprezy) kulturalne. W szczególności poprzez dopłaty będzie się umożliwiało dzieciom z ekonomicznie i socjalnie słabszych rodzin branie udziału w uprzednio wspomnianych imprezach szkolnych.

 2. Stowarzyszenie samo w sobie jest bezinteresowne. W pierwszej linii nie urzeczywistnia ono własnych celów gospodarczych.

 3. Środki Stowarzyszenia mogą być użyte tylko do celów zgodnych ze statutem. Członkowie nie będą otrzymywać jakichkolwiek dotacji ze środków Stowarzyszenia. Żadna osoba nie może być uprzywilejowana poprzez wydatki, które celom stowarzyszenia są obce lub poprzez niewspółmiernie wysokie wynagrodzenia, odszkodowania, bonifikaty czy zwrot kosztów.

 4. Przy rozwiązaniu lub skasowaniu stowarzyszenia albo przy odstąpieniu od podatkowo uprzywilejowanych celów majątek stowarzyszenia przechodzi do Wolnego i Hanzeatycznego Miasta Hamburga, które majątek ten może użyć bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej.

§ 3 Uzyskanie członkostwa

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która ukończyła 7 lat.

 2. Warunkiem do uzyskania członkostwa jest pisemny wniosek o przyjęcie skierowany do Zarządu. Dla niepełnoletnich wniosek taki musi być podpisany przez prawnych przedstawicieli takiego kandydata. Prawni przedstawiciele niepełnoletniego muszą poprzez osobne pisemne oświadczenie zobowiązać się do uiszczenia jego składek członkowskich.

 3. Zarząd rozstrzyga wniosek o członkostwo według swojej własnej wolnej woli. Przy odrzuceniu wniosku Zarząd nie jest zobowiązany do podania kandydatowi przyczyn odmowy.

§ 4 Zakończenie członkostwa

 1. Członkostwo kończy się poprzez śmierć, wykluczenie, skreślenie z listy członkowskiej lub wystąpienie ze Stowarzyszenia.

 2. Wystąpienie następuje poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia jednemu z członków Zarządu. Przy niepełnoletnich oświadczenie wystąpienia musi być oddane przez jego prawnych przedstawicieli.  Wystąpienie może być zadeklarowane tylko na koniec roku gospodarczego, przy czym musi być zachowany trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

 3. Członek może być skreślony z listy członkowskiej przez postanowienie Zarządu jeżeli pomimo dwukrotnego pisemnego ostrzeżenia zalega on z uiszczeniem składki członkowskiej lub należnej opłaty.  Skreślenie może być postanowione dopiero gdy, po wysłaniu drugiego ostrzeżenia, upłyną dwa miesiące i w tymże ostrzeżeniu zagrożenie skreślenia zostało zawarte.

 4. Członek może zostać wyłączony ze Stowarzyszenia przez postanowienie Zarządu, jeżeli jest on w dużym stopniu winny naruszenia interesów Stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji, Zarząd musi dać członkowi okazję do ustnego lub pisemnego zajęcia stanowiska. Postanowienie Zarządu musi być pisemnie uzasadnione i członkowi dostarczone. Przeciwko takiemu postanowieniu członek może złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia. Odwołanie musi być złożone Zarządowi w ciągu jednego miesiąca od dostarczenia postanowienia. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie członków w ciągu jednego miesiąca od złożenia terminowo ważnego odwołania. Zgromadzenie to rozstrzyga ostatecznie o wyłączeniu z członkostwa.

§ 5 Składki członkowskie

 1. Przy przyjęciu do Stowarzyszenia nie płaci się opłaty wpisowej. Od członków będą jednakże pobierane składki roczne. Dla sfinansowania szczególnego rodzaju przedsięwzięć mogą być pobierane opłaty udziałowe do wysokości podwójnej składki rocznej.

 2. Wysokość i termin składki rocznej oraz opłat udziałowych będą ustalone przez Walne Zgromadzenie członków.

 3. Zarząd może w odpowiednich przypadkach całkiem lub częściowo umorzyć lub czasowo przełożyć składki i udziały w kosztach.

§ 6 Prawa członków

 1. Dzieci członków chodzące do szkoły są uprawnione do korzystania z urządzeń i wyposażenia Stowarzyszenia oraz brania udziału w organizowanych imprezach Stowarzyszenia, które są przez Stowarzyszenie finansowo dotowane, całkowicie finansowane lub samemu organizowane.

§ 7 Organy Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.

§ 8 Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia w myśl §26 Cywilnego Kodeksu Prawnego (BGB) składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.

 2. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu.

 3. Odpowiedzialność członków Zarządu względem Stowarzyszenia i jego członków jest ograniczona do działań świadomych (zamierzonych, rozmyślnych) i dużej niedbałości (braku rozwagi).

§ 9 Kompetencje Zarządu

Zarząd jest kompetentny we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, jeżeli nie są one statutowo przydzielone Walnemu Zgromadzeniu Członków.

W szczególności ma on następujące zadania:

 1. Przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członkowskich jak również ustalanie punktów porządku dziennego zebrania;

 2. Wykonywanie postanowień Zgromadzenia Walnego Członków;

 3. Ustalanie planu budżetowego na dany rok gospodarczy, prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań rocznych;

 4. Postanawianie w sprawie przyjmowania i wykluczania oraz skreślania członków.

§ 10 Wybór i czas trwania Zarządu (kadencja)

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres dwóch lat, poczynając od dnia wyboru. Pozostaje on jednak w urzędzie do czasu nowych wyborów. Każdy członek Zarządu jest wybierany osobno. Na członków Zarządu mogą być wybierani tylko członkowie Stowarzyszenia. Z zakończeniem członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje również urzędowanie członka Zarządu.

 2. Jeżeli członek Zarządu ustąpi przed czasem, to Zarząd wybiera jego następcę na resztę czasu urzędowania członka ustępującego.

§ 11 Posiedzenia i postanowienia Zarządu

 1. Zarząd podejmuje postanowienia na posiedzeniach, które są zwoływane przez przewodniczącego, a w razie jego niemożności przez jego zastępcę. Porządek posiedzenia nie musi być podany do wiadomości. Termin zwołania posiedzenia wynosi 10 dni. Termin ten rozpoczyna się od dnia następnego po dniu wysłania powiadomienia o posiedzeniu.

 2. Zarząd jest w mocy postanawiania jeżeli co najmniej dwóch jego członków jest obecnych. Przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga większość oddanych i ważnych głosów. Przy równowadze głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a przy jego nieobecności głos zastępcy przewodniczącego.

 3. Zarząd może podjąć decyzję w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.

§ 12 Walne Zgromadzenie Członkowskie

 1. Na Walnym Zgromadzeniu Członkowskim każdy pełnoletni członek posiada jeden głos. W celu wypełnienia prawa głosowania można pisemnie upoważnić do tego innego członka. Upoważnienie trzeba udzielić na każde Walne Zebranie osobno. Członek może reprezentować nie więcej niż trzy obce głosy.

 2. Walne Zgromadzenie Członkowskie jest kompetentne w następujących sprawach:

 1. Zatwierdzanie budżetu ustalonego przez Zarząd na następny rok gospodarczy; przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu; udzielanie absolutorium Zarządowi-

 2. Ustalanie składek członkowskich oraz opłat udziałowych (§5);

 3.  Wybór i odwoływanie członków Zarządu;

 4. Postanowienia o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

 5. Postanowienia w sprawie odwołania od decyzji Zarządu o wykluczaniu członkostwa.

§ 13 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członkowskiego

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku w trzecim kwartale. Jest ono zwoływane przez Zarząd przy zachowaniu terminu dwóch tygodni w formie pisemnej lub tekstowej z podaniem porządku dziennego. Termin rozpoczyna się z dniem następnym po dniu rozesłania pisma zapraszającego. Zaproszenie uważa się za doręczone członkowi jeżeli zostanie wysłane pisemnie lub tekstem na ostatni podany adres.  Porządek dzienny ustala Zarząd.

 2. Każdy członek może najpóźniej na jeden tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Członków pisemnie lub tekstem wystąpić o uzupełnienie porządku dnia. Przewodniczący Zgromadzenia powinien na początku Zgromadzenia Członków takie uzupełnienie podać do wiadomości.

 3. O wnioskach na uzupełnienie porządku dnia, które w czasie Walnego Zgromadzenia będą zgłaszane, rozstrzyga Zgromadzenie.

§ 14 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkowskie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkowskie zwołuje Zarząd, jeżeli interes Stowarzyszenia tego wymaga lub jeżeli jedna dziesiąta członków zażąda tego w formie pisemnej od Zarządu przy podaniu celu i powodów.

§ 15 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członkowskiego

 1. Walne Zgromadzenie Członkowskie jest prowadzone przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, przez jego zastępcę lub przez skarbnika. Jeżeli żaden z członków Zarządu jest nieobecny, to Zgromadzenie wybiera swego kierownika. Podczas wyborów, na tenże czas wyborów i czas dyskusji przed wyborami, kierownictwo Zgromadzenia może być przekazane komisji wyborczej. Kierownik Zgromadzenia wyznacza protokolanta.

 2. Rodzaj głosowania wyznacza kierownik Walnego Zgromadzenia. Głosowanie musi być przeprowadzone pisemnie, jeżeli jedna trzecia obecnych i uprawnionych do głosowania członków taki wniosek zgłosi.

 3. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli przynajmniej pięciu na stu, (5%) wszystkich członków, jest obecnych. Przy niezdolności do podejmowania uchwał, Zarząd jest zobowiązany do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia Członkowskiego, o tym samym porządku dnia, w ciągu dwóch tygodni; To drugie Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania decyzji bez względu na liczbę przybyłych członków. O tym musi być w zaproszeniu wyraźnie powiedziane.

 4. Walne Zgromadzenie Członkowskie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych, ważnych głosów. Głosy wstrzymujące się uważane są za głosy nieważne. Do zmiany statutu są potrzebne jednakże trzy czwarte oddanych i ważnych głosów; do rozwiązania Stowarzyszenia konieczne jest dziewięć dziesiątych takich głosów. Zmiana celu Stowarzyszenia może być zadecydowana tylko za zgodą dziewięciu dziesiątych wszystkich członków. Pisemna zgoda nie przybyłych na Zgromadzenie członków może być oświadczona Zarządowi tylko w ciągu jednego miesiąca.

 5. W wyborach zostaje wybrany ten, kto więcej niż połowę oddanych i ważnych głosów otrzymał. Jeżeli nikt nie otrzymał więcej niż połowy oddanych i ważnych głosów, to pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające. Wybrany zostaje wtedy ten, kto otrzymał większość głosów. Przy jednakowej liczbie głosów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez kierownika.

§ 16 Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być uchwalone tylko przez Walne Zgromadzenie Członkowskie większością dziewięciu dziesiątych oddanych i ważnych głosów wszystkich członków (§15, p.4).

 2. Jeżeli Zgromadzenie Członkowskie nie postanowi inaczej, to przewodniczący Zarządu i jego zastępca są likwidatorami Stowarzyszenia wspólnie uprawnionymi do jego reprezentacji.

 3. Istniejący majątek Stowarzyszenia po jego likwidacji przechodzi na własność Wolnego i Hanzeatycznego Miasta Hamburga, (§2, p. 4).

Hamburg, dnia 24. lutego, 2010 roku.

Beata Olszowka

Marzena Jodlowska

Edith Borowski

Elwira Chowaniec-Wypijewski

Romana Besztak

Astrid Homann

Teresa Diel

Zbigniew Kabzinski

Katarzyna Krol-Stronczek

Tłumaczył z oryginału niemieckiego: Krzysztof Grochocki

Proszę wydrukować i wypełnić formularz PDF (niemiecka wersja).

W tym roku prosimy o niewykonanie pełnomocnictwa (Einzugsermächtigung). Członkowie stowarzyszenia są proszeni o przelew na konto:

Förderverein der Polnischen Schule am Generalkonsulat e.V.

Hamburger Volksbank
IBAN: DE 12 2019 0003 0051 0017 05
BIC: GENODEF 1HH2

lub wpłatę u pani dyrektor szkoły.

Förderverein der Polnischen Schule am Generalkonsulat e.V.

Aleksandra Endemann
Kaemmererufer 16

22303 Hamburg

E-mail: verein.ps@gmx.de

Hamburger Volksbank
IBAN : DE 12 2019 0003 0051 0017 05
BIC : GENODEF 1HH2

Eingetragen am Amtsgericht unter VR 20585